Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

13 października 2016 r.
Nowe obowiązki banków wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jan Byrski

Seminarium poprowadzą:
Dr Jan Byrski - adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów UE w Krakowie. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej szeroko pojętego rynku instytucji finansowych, ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Autor lub współautor ponad 40 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (Warszawa 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Ekspert w Zespole Roboczym ds. opłaty interchange powołanym przy NBP.

Xawery Konarski

Xawery Konarski - adwokat, starszy wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2004), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007), Prawo reklamy i promocji (2007), a także poradników: Internet i prawo w praktyce (2002) oraz Prawo marketingu bezpośredniego (2009). Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii, w tym ustawą o ochronie danych osobowych. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

 

W dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”). Jego przepisy zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r., chociaż już teraz niektóre kwestie mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych w 2018 r. (m.in. zbieranie obecnie zgód odpowiadających RODO).

Mając na względzie bezpośrednią stosowalność przepisów RODO, jak również skalę wprowadzonych tymi przepisami zmian, warto już obecnie zapoznać się z praktycznymi konsekwencjami ich obowiązywania. Zmienia się bowiem „filozofia” podejścia do kontroli podmiotów przetwarzających dane osobowe (m.in. zasada rozliczalności), pojawia się również szereg nowych obowiązków administratorów danych (processorów), będących refleksem nowych uprawnień podmiotów danych. Zmiany te wpływać będą bezpośrednio na sposób funkcjonowania i eksploatacji systemów IT, wymagać będą również wprowadzenia nowych środków organizacyjnych w zakresie zarządzania danymi osobowymi.

W RODO, odmiennie niż jest to w dotychczasowym stanie prawnym, przewidziano bardzo wysokie kary pieniężne za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, co niewątpliwie wymusi jeszcze staranniejsze podejście do oceny ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w działalności bankowej.

 

Grupa docelowa:

  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
  • pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
  • pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
  • pracownicy departamentów compliance
  • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

W programie:

  • Oddziaływanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na rynek bankowy
  • Status i rola Data Protection Officer’a (DPO) – następcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  • Nowe regulacje dotyczące prywatności wpływające na rynek bankowy
  • Nowe zasady profilowania na rynku bankowym

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 13 października 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 4

Termin nadsyłania zgłoszeń do 3 października 2016 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego